Discussion:
sferia i cyfrowa sekretarka automatyczna - czy to wam dziala??
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Jacek Szymanski
2004-12-02 12:36:24 UTC
Permalink
Raw Message
witam
Mam sferie od 2 tyg. W sobotę kupiłem sobie zestaw aeg d8000 voice quatro
(stacja bazowa dect gap z sekretarką cyfrową plus 3 dodatkowe słuchawki).
Telefon działa dobrze ale jest jeden feler: nie działa sekretarka -
połączenie jest zrywane po ok 3 sek. zapowiedzi sekretarki. Serwis AEG
http://www.dms-serwis.pl twierdzi że ten typ (aeg w sferii) tak ma i jak się
podłączy tą sekretarkę do liniii tepsiarskiej to jest OK (fakt jest OK -
sprawdziłem w pracy). Sferia (BOK) twierdzi że u niej nie działają "cyfrowe
sekretarki" tylko analogowe i oni mogą tylko ubolewać że przy podpisywaniu
umowy nikt mi tego nie powiedział. Stara sekretarka panasoniica (na kasety)
dział u nich bez problemu. Serwis aeg zwala winę na sferię ("w tepsie ich
urządzenia działają"), Sferia zwala winę na serwis ("niech oni coś z
urządzeniem zrobią u nas działają analogi"). i co ja teraz mam zrobić? czy
wam działają cyfrowe sekretarki z tel dect w sferii? najwyżej oddam ten
zestaw aeg i kupie jakąś inną sekretarkę. może jest jakiś kruczek w
ustawieniach terminala sferii a ich dział techniczny poprostu mnie olał.
dlaczego ta sama sekretarka działa w tepsie a nie działa w sferii? facet w
bok-u sferii zarzekał się że gniazdko w ich terminalu ma taką samą
funkcjonalność jak gniazdko w tepsie.
pozdrawiam
--
Jacek Szymański
iChat/AIM: arieljacek
tutejszy
2004-12-02 14:11:47 UTC
Permalink
Raw Message
Telefon dzia³a dobrze ale jest jeden feler: nie dzia³a sekretarka -
po³±czenie jest zrywane po ok 3 sek. zapowiedzi sekretarki. Serwis AEG
http://www.dms-serwis.pl twierdzi ¿e ten typ (aeg w sferii) tak ma i jak
siê
pod³±czy t± sekretarkê do liniii tepsiarskiej to jest OK (fakt jest OK -
sprawdzi³em w pracy). Sferia (BOK) twierdzi ¿e u niej nie dzia³aj±
"cyfrowe
sekretarki" tylko analogowe i oni mog± tylko ubolewaæ ¿e przy podpisywaniu
umowy nikt mi tego nie powiedzia³. Stara sekretarka panasoniica (na
kasety)
dzia³ u nich bez problemu. Serwis aeg zwala winê na sferiê ("w tepsie ich
mam cyfrow± sekretarkê (uniden exai 918) w sferii i dzia³a bez problemu, od
pó³ roku. Znaczy, gryzie siê akurat twój zestaw: AEG+sferia. masz pecha:)

mam podobny problem w pracy. kupili¶my normalne modemy Asmax mustang, mamy
normaln± centralkê telef, ale akurat ten modem "nie rozumie" sygna³u wo³ania
tej centrali. oba urz±dzenia ¶wietnie dzia³aj± w ka¿dej innej konfiguracji,
ale akurat w tej nie. pech:).

tutejszy
ukf71
2004-12-02 13:42:01 UTC
Permalink
Raw Message
Serwis AEG
http://www.dms-serwis.pl twierdzi ¿e ten typ (aeg w sferii) tak ma i jak
siê
pod³±czy t± sekretarkê do liniii tepsiarskiej to jest OK (fakt jest OK -
sprawdzi³em w pracy). Sferia (BOK) twierdzi ¿e u niej nie dzia³aj±
"cyfrowe
sekretarki" tylko analogowe i oni mog± tylko ubolewaæ ¿e przy podpisywaniu
umowy nikt mi tego nie powiedzia³.
Problem prawdopodobnie wynika z powodu niskiego (lub spadajacego nadmiernie
po zamkniêciu pêtli) napiêcia na linii z terminala.
I teraz jest tak, ¿e normalne napiêcie linii abonenckiej (zwyklej b±dŒ z
terminala wynosiæ powinno w spoczynku 48V= a w pracy 9 do12V=.
Prawdopodobnie terminal podaje inne warto¶ci tych napiêæ na swoj± liniê a
zestaw sekretarki ignoruje inne warto¶ci ni¿ ma zwyk³± linia telefoniczna.
Moja uwaga : opierdziel nale¿y siê zarówno producentowi terminala jak i
zestawu.
nie widzê powodu aby teminal nie dawa³ standardowych poziomów napiêæ i
standardowych przebiegów i nie widzê powodu aby zestawy abonenckie
(telefony, faksy, modemy itp) nie mog³y by dzia³aæ przy innych poziomach
_ZW£ASZCZA_ te kótre i tak same maj± swój zasilacz sieciowy (tel.
bezprzewodowe, faksy itp).
Po prostu producenci siê nie przyk³adaj±. Znam wiele przypadków takiego
wykonania sprzêtu gdzie s± takie problemy.
Technicznie , przy projektowaniu nic nie stoi na przeszkodzie aby te systemy
dzia³a³y poprawnie , ale oni lubi± oszczêdzaæ.
Po co (wed³ug nich) dodatkowo komplikowaæ urz±dzenie jak mozna pro¶ciej. A
to, ¿e moze to gdzie¶ nie dzia³aæ ?
To problem abonenta. Przecie¿ dowie siê o tym jak juz za towar zap³aci.....
Ja bym siê spali³ ze wstydu projektuj±c takie urz±dzenia.
Sam jestem konstruktorem i po to siê ci±gle uczê i badam ró¿ne systemy aby
wyci±gaæ z tego wnioski i swój sprzêt robiæ dobrze (a wiem jak ma³o
ludzi/szefów firm to docenia - liczy siê co innego - szybko i tanio :))...
Niestety trafi³ê¶ na zbieg okoliczno¶ci, bo gdyby choæ jedno z tych urz±dzeñ
by³o zaprojektowane jak trzeba to ca³o¶æ by dzia³a³a - po prostu dla
drugiego urz±dzenia te odchy³ki pierwzego nie mia³y by znaczenia.
Micha³

Loading...